Informace pro uchazeče o pracovní pozici jako subjekt údajů

podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR")

Identifikační údaje společných správců:

NN Finance, s.r.o., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 24265870, NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 27366421, NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, NN Management Services, s.r.o., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 64573729  (dále jen jako „Skupina NN“); kontaktní údaje Skupiny NN: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, +420 257473369, emailová adresa: lidske.zdroje@nn.cz.

Kontaktní údaje zodpovědné osoby:

dpo@nn.cz

Účel a právní základ zpracovaní osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení organizovaného Skupinou NN je nezbytné k provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo smlouvy o vykonávaní finančního zprostředkování na žádost subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci nebo kategorie příjemců:

Příjemci osobních údajů jsou oprávnění zaměstnanci Skupiny NN, případně externí pracovníci zahrnuti do výběrového procesu.

Informace o přenosu osobních údajů do třetí krajiny nebo mezinárodní organizace:

Skupina NN informuje, že osobní údaje subjektu údajů nezamýšlí přenést do třetí krajiny nebo mezinárodní organizace.

Doba uchovávaní osobních údajů:

Osobní údaje bude Skupina NN uchovávat po dobu 6 měsíců po realizaci výběrového řízení. Jestliže subjekt údajů poskytne Skupině NN souhlas s uchováním jeho osobních údajů i po realizaci výběrového řízení, tyto osobní údaje bude Skupina NN uchovávat po dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu, pokud subjekt údajů neodvolá souhlas dříve.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo požadovat od Skupiny NN přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, má právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, jako i právo podat stížnost u dozorného úřadu. Jestliže subjekt údajů poskytl Skupině NN souhlas s uchováním jeho osobních údajů i po realizaci výběrového řízení, tento souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat.

Požadavek na poskytnutí osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení je nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Automatizované rozhodování a profilovaní:

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. K profilování subjektu údajů může docházet výhradně v souvislosti s výběrem vhodného uchazeče na konkrétní pracovní pozici.

Základní časti dohody uzavřené mezi členy Skupiny NN:

Předmětem dohody mezi členy Skupiny NN, jako společných správců, je určení odpovědnosti každého správce za plnění povinností a úkolů podle GDPR tak, že (i) předmětem dohody je určení společných prostředků zpracování a společný účel zpracování osobních údajů subjektu údajů - výběrové řízení, (ii) kontaktním místem pro subjekt údajů je dpo@nn.cz, korespondenční adresa: Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 15000, tel.: +420 257473369 (iii) doba platnosti dohody společných správců: doba neurčitá, (iv) výkon práv subjektu údajů budou členové Skupiny NN provádět společně, (v) povinnosti společných správců poskytovat informace, které mají být poskytnuty subjektu údajů při získávání osobních údajů, budou poskytovat členové Skupiny NN společně. Bez ohledu na podmínky dohody však může subjekt údajů uplatnit svá práva u každého správce a vůči každému správci.